Camelia Shiseido

Όροι διαγωνισμού «Beauty In You»

logo-shiseido

 

Προοίμιο

 

Η ελληνική ανώνυμη εταιρεία «SHISEIDO ΕΛΛΑΣ Α.Ε.», με έδρα στην οδό Ασκληπιού αρ. 8, Τ.Κ. 145 68 Κρυονέρι Αττικής, Ελλάδα, (εφεξής η «Διοργανώτρια Εταιρεία»), διοργανώνει τον κάτωθι λεπτομερώς περιγραφόμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό.

 

Ο διαγωνισμός, ο οποίος ονομάζεται «Beauty In You», είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό παιχνίδι χωρίς υποχρέωση αγοράς (εφεξής το «Παιχνίδι») και θα διεξαχθεί από 3 έως 28/11/2014, στις 10.00 π.μ. (ώρα Ελλάδος) (εφεξής “η διάρκεια του Παιχνιδιού”).

Το Παιχνίδι είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.shiseido.gr/Ultimune/beautyinyou. Επιπλέον, η συμμετοχή στο Παιχνίδι μπορεί να γίνει μέσω της εφαρμογής Instagram, με αναφορά του hashtag shiseido_gr#beautyinyou.

Ορίζεται, ότι το Παιχνίδι αναπτύχθηκε και τελεί υπό τη διαχείριση της Διοργανώτριας Εταιρείας, αποκλειόμενης της χορηγίας, της διοίκησης και άλλων ενεργειών της εταιρείας του Instagram. Η εταιρεία αυτή απλώς φιλοξενεί το Παιχνίδι στην αντίστοιχη πλατφόρμα του.

Το παρόν έγγραφο περιέχει τους κανόνες του Παιχνιδιού (εφεξής οι «Κανόνες»). Μπορεί να συμπληρωθεί ή/και να τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή καθ” όλη τη διάρκεια του Παιχνιδιού, με επιπλέον όρους, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ αποκλειστικά μέσω της ανάρτησής τους στο διαδίκτυο από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

Με τη συμμετοχήστο Παιχνίδι, τεκμαίρεται ότι ο συμμετέχωνέχει διαβάσει,κατανοήσει καιαποδεχτεί ανεπιφύλακτατουςΚανόνες στο σύνολό τους, συμπεριλαμβανομένης της ρήτραςπερί προσωπικών δεδομένων.Με τη συμμετοχήστο Παιχνίδι, τεκμαίρεταιηπλήρης αποδοχήτων Κανόνων απόκάθε Συμμετέχοντα.
Οι Κανόνεςείναιδιαθέσιμοικαι προσβάσιμοισε κάθε χρήστη καιΣυμμετέχοντακαθ” όλη τη διάρκειατου Παιχνιδιού.Συνιστάταιη τήρηση αντιγράφουή/καιη εκτύπωση του παρόντοςστο σύνολό του.
Το Παιχνίδι διεξάγεται όπως προβλέπεται στους Κανόνες.

 

Άρθρο 1 – Προϋποθέσεις συμμετοχής

 

1.1.

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ανοικτή προς όλους όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις (έκαστος εφεξής ο «Συμμετέχων»):

(i)  ηλικία 18 ετών,

(ii) πρόσβαση στο Διαδίκτυο (από ηλεκτρονικό υπολογιστή, tablet ή smartphone) και έγκυρη προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση,

(iii) κάτοικος Ελλάδος.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία θα ελέγχει την εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων ανά πάσα στιγμή και με κάθε διαθέσιμο μέσο. Σε περίπτωση που δεν πληρούται κάποιο από τα ανωτέρω κριτήρια, η συμμετοχή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί. Ορίζεται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που, είτε η ηλεκτρονική διεύθυνση, είτε ο λογαριασμός Instagram δεν είναι έγκυρα κατά τον χρόνο λήξης του Παιχνιδιού, ο Συμμετέχων θα ακυρώνεται και θα χάνει το έπαθλο που τυχόν κέρδισε.

1.2.

Το Παιχνίδι είναι ανοικτό προς οποιονδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτό σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 1.1, εξαιρουμένων των προσώπων που ορίζονται στο άρθρο 1.3.

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι είναι εφικτή με την επιλογή ενός μεμονωμένου μέσου (ιστοσελίδα, Instagram). Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει με οποιοδήποτε μέσο τη συμμόρφωση κάθε Συμμετέχοντος με τον περιορισμό αυτό. Υπό την ιδιότητά της αυτή, διατηρεί επίσης το δικαίωμα να επαληθεύει την ταυτότητα κάθε Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης ή δήλωσης περί μη συμμόρφωσης, οι Συμμετέχοντες θα αποκλείονται από το παιχνίδι και ως εκ τούτου θα χάνουν το Έπαθλο.

1.3.

Απαγορεύεται η πρόσβαση στο Παιχνίδι σε μέλη της Διοργανώτριας Εταιρείας και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο συνεργάστηκε για τη διοργάνωση του Παιχνιδιού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του στενού οικογενειακού κύκλου των προσώπων αυτών.

 

1.4

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό είναι ανοικτή από τις 3/11/2014, στις 10.00 π.μ., έως και 28/11/2014, στις 10.00  π.μ. Το Παιχνίδι είναι προσβάσιμο 24 ώρες το 24ωρο, με την επιφύλαξη τυχόν εργασιών συντήρησης των διακομιστών. Η προσδιοριζόμενη ημερομηνία και ώρα συμμετοχής αφορά στον διακομιστή  που φιλοξενεί το Παιχνίδι.

 

Άρθρο 2 – Συμμετοχή

 

2.1.

Κάθε Συμμετέχων υποχρεούται να δημοσιεύσει φωτογραφία με λεζάντα, όπου θα αναφέρει το τρικ που χρησιμοποιήθηκε για να αποκαλύψει την ομορφιά που υπάρχει μέσα του/της.

Οι Συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα δημοσιεύσουν φωτογραφία, η οποία ενδέχεται να αντίκειται στα χρηστά ήθη ή να παραβιάζει την ιδιωτικότητα τρίτων και την υπόληψη οποιουδήποτε προσώπου.

ΗΔιοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμαδιαγραφήςοποιασδήποτε φωτογραφίας η οποίααντίκειταιστη δημόσια αιδώκαι,συγκεκριμένα,σε οποιαδήποτεαπεικόνιση πορνογραφίας,ρατσισμού,ιδεολογίας, κακοποίησης ή άλλης μορφής αδικοπρακτικήςφύσεως.
Η Διοργανώτρια Εταιρείαδιατηρεί το δικαίωμαδιαγραφήςοποιασδήποτε φωτογραφίας,η οποία ενδέχεται να βλάψειτην εικόνα της.
Κάθε φωτογραφία δημοσιεύεται με αποκλειστική ευθύνη του Συμμετέχοντος. Ο Συμμετέχων οφείλει να εξασφαλίσει την άδεια οποιωνδήποτε άλλων  προσώπων εμφανίζονται στη φωτογραφία που υποβλήθηκε στο Παιχνίδι για τη «φόρτωση» της φωτογραφίας αυτής για τους σκοπούς που προβλέπονται στους Κανόνες.

 

2.2

Για τη συμμετοχή του και τη διεκδίκηση των επάθλων του Άρθρου 3.1, κάθε Συμμετέχων πρέπει προηγουμένως να προβεί στα ακόλουθα:

Στην ιστοσελίδα:

  • Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.shiseido.gr/Utlimune/beautyinyou,
  • Κάντε κλικ στο «Submit» (Υποβολή) και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 

Στο Instagram:

  • Συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στοInstagram,
  • Μέσω τουμενού»Share»,τραβήξτε μία φωτογραφίαπου δείχνειτιείναι αυτό που αναδεικνύει την ομορφιάπου υπάρχει μέσα σας(ήεπιλέξτεαπό τοφωτογραφικό άλμπουμ σας) καιπροσθέστε μία λεζάντα,
  • Δημοσιεύστε τη φωτογραφία στην κοινότητα της Shiseido εισάγοντας@shiseido_gr και το hashtag #beautyinyou,
  • Κάντε κλικ στο»Finish» (Ολοκλήρωση).

 

2.3.

Η συμμετοχή στο Παιχνίδι είναι έγκυρη, μόνοεφ” όσοντα στοιχεία που απαιτούνται από τηΔιοργανώτρια Εταιρείαστοέντυποείναι σωστάκαιολοκληρωμένα.

Κάθε εγγραφή που γίνεται ​με χρήση λανθασμένων ή αναληθών ή παραποιημένων στοιχείων θα ακυρώνεται αυτομάτως  και ο Συμμετέχων δε θα δικαιούται κανένα όφελος. Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δικαιούται να ελέγξει οποιοδήποτε θέμα ύποπτης εγγραφής.

 

2.4.

Η εγγραφή στο Παιχνίδι θα επικυρώνεται με την εμφάνιση ενός παραθύρου στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής που προβλέπεται στο Άρθρο 2.2.

 

2.5.

Κάθε Συμμετέχων δεσμεύεται, ότι θα συμμετάσχει στο Παιχνίδι σύμφωνα με τους Κανόνες. Οποιαδήποτε παραβίαση των Κανόνων από τον Συμμετέχοντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων απάτης και κατάχρησης, ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του.

Επιπλέον, σε περίπτωση κατάχρησης ή απάτης ενός ή περισσότερων Συμμετεχόντων, η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή τερματισμού του Παιχνιδιού χωρίς ειδοποίηση.

 

Άρθρο 3 – Έπαθλα

 

3.1. Έπαθλα

 

Σε κάθε Συμμετέχοντα, ο οποίος «φόρτωσε» φωτογραφία που επιλέχθηκε από τη Διοργανώτρια Εταιρεία κατά τον τρόπο που προβλέπεται στο Άρθρο 3.2, δίδεται ένας κλήρος. Σε αυτόν αντιστοιχεί ένα προϊόν Ultimune Activating Concentrate 50ml Energizing, αξίας 115,00 Ευρώ.

 

3.2. Προσδιορισμός Νικητών

 

Κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού, η Διοργανώτρια Εταιρεία επιλέγει τις φωτογραφίες που είναι πιο σχετικές με την εμπορική εικόνα της. Κάθε εβδομάδα επιλέγονται δέκα φωτογραφίες ώστε να αναδεικνύονται δέκα νικητές ανά εβδομάδα, από 3 έως 28/11/2014.

Οι Συμμετέχοντες, των οποίων οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν, δικαιούνται να παραλάβουν το Έπαθλο που ορίζεται στο Άρθρο 3.1.

3.3. Ενημέρωση νικητών

Η Διοργανώτρια Εταιρείαθα ενημερώσειτους νικητέςγια το έπαθλό τουςμέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου,στην ηλεκτρονική διεύθυνσηπου ανέφερανστο έντυποήμεαπευθείας μήνυμαεντός10 ημερών απότην επιλογή τους,σύμφωνα με τους κανόνεςπου προσδιορίζονται στο Άρθρο  3.2.
Κάθενικητής οφείλει ναεπικυρώσειτη νίκη τουαπαντώντας στο ηλεκτρονικό μήνυμαεντός 30 ημερώναπό τη λήψη τουενημερωτικού μηνύματος , με το οποίο θα παράσχει όλεςτις  πληροφορίεςπου απαιτούνται από τηΔιοργανώτρια Εταιρεία. Σε διαφορετική περίπτωση, ονικητήςχάνειτον κλήρο τουχωρίς ευθύνητης Διοργανώτριας Εταιρείας,και χωρίςυποχρέωσή της προς καταβολήαποζημίωσης.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται για απώλεια οφέλους λόγω ανακριβούς ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή λογαριασμού Instagram κατά την ημερομηνία ανακοίνωσης του επάθλου.

 

3.4.

Τα προσφερόμενα έπαθλα δεν δύνανται να αποτελέσουν αντικείμενο διένεξης οποιουδήποτε είδους, ούτε να εξαργυρωθούν σε μετρητά, ούτε να ανταλλαγούν ή αντικατασταθούν για οποιονδήποτε λόγο από τη Διοργανώτρια Εταιρεία.

 

Τα έπαθλα δεν δύναται να μεταβιβαστούν σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ως νικητή, ακόμη και αν το ζητήσει ο τελευταίος.

 

Εφ” όσον οι συνθήκες τοαπαιτούν, ηΔιοργανώτρια Εταιρεία διατηρείτο δικαίωμααντικατάστασης των επάθλωνμε άλλεςπαροχέςίσης αξίας.

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις ή προβλήματα παράδοσης ταχυδρομείου, ή λανθασμένης αποστολής ή απώλειας κατά τη διάρκεια της μεταφοράς.

 

Οι Συμμετέχοντες δε δικαιούνταινα ζητήσουν αποζημίωσηή αντάλλαγμα οποιουδήποτε είδουςσε περίπτωση ακύρωσηςή απώλειας.

 

Σε κάθε περίπτωση, εάν για οποιονδήποτε λόγο το ηλεκτρονικό σύστημα κατανομής δεν είναι όπως προβλέπεται βάσει των Κανόνων, τα μηνύματα που εστάλησαν προς ενημέρωση του Συμμετέχοντος σχετικά με την παραλαβή του κλήρου θα ακυρωθούν.

 

Άρθρο 4 – Τροποποίηση / διακοπή του Παιχνιδιού

 

4.1.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα περικοπής, παράτασης, τροποποίησης ή ακύρωσης του Παιχνιδιού ανά πάσα στιγμή, σε περίπτωση ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων που καθιστούν ανέφικτη τη συνέχισή του, σύμφωνα με τους Κανόνες, ιδίως σε περίπτωση  δυσλειτουργίας του Διαδικτύου (λόγω ιού ή άλλης αιτίας) ή οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που αφορά δίκτυα, πόρους και υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, υπολογιστές (συνδεδεμένους στο διαδίκτυο ή μη), πρόσβαση ή/και παραμονή στο Διαδίκτυο,  εξοπλισμό ή λογισμικό Η/Υ, βάσεις δεδομένων και δεδομένα, καθώς και σε περίπτωση απάτης από έναν ή περισσότερους Συμμετέχοντες.

Ομοίως, τα ανωτέρω ισχύουν στην περίπτωση που η Διοργανώτρια Εταιρεία διαπιστώσει μεγάλο αριθμό περιπτώσεων κατάχρησης ή απάτης.

4.2.

Στις περιπτώσειςπου αναφέρονται στο Άρθρο4.1,η Διοργανώτρια Εταιρείααναλαμβάνει ναενημερώσει τους Συμμετέχοντεςμέσωηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και δημοσίευσηςστη σελίδα της στο Instagram, καθώς καιστην ιστοσελίδα τηςκαι, όπουσυντρέχει περίπτωση,ναγνωστοποιήσειτους νέους κανόνεςήτηνέαημερομηνία λήξηςτου Παιχνιδιού.

 

Σε περίπτωση τροποποίησης των Κανόνων, η εξακολούθηση του Παιχνιδιού από τους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες θα συνιστά αποδοχή των σχετικών τροποποιήσεων, ενώ σε κάθε Συμμετέχοντα θα δοθεί η δυνατότητα να αποσυρθεί από το  Παιχνίδι, επικοινωνώντας με τη  Διοργανώτρια Εταιρεία στη διεύθυνση που ορίζεται στο προοίμιο.

 

4.3.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρέσει,  ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση (μόνιμα ή προσωρινά), οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στο ευ αγωνίζεσθαι. Η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα να καταστρέψει έντυπα συμμετοχής με προφανή σφάλματα ως προς την ταυτότητα του Συμμετέχοντος. Η καταστροφή των εντύπων αυτών μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

 

4.4.

Σε περίπτωση μεταβολής των όρων του Παιχνιδιού, ακύρωσης, διακοπής ή περικοπής της διάρκειάς του, η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη και οι Συμμετέχοντες δε δικαιούνται αποζημίωσης οποιουδήποτε είδους.

 

Άρθρο 5 – Αποποίηση και Περιορισμός Ευθύνης

 

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη αποζημίωσης για θετική ή αποθετική ζημία, ανεξαρτήτως αιτίας, προέλευσης, φύσης ή συνεπειών, ακόμη και αν τελούσε εν γνώσει της πιθανότητας επέλευσης της εν λόγω ζημίας , η οποία προκλήθηκε από τα κάτωθι:

(i) δυσλειτουργία του Διαδικτύουήτου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας,ήτηςιστοσελίδας του Instagram πουαναφέρεταιστην εισαγωγή,και των εφαρμογών(συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού ή/καιτου λογισμικού ή/καιτων βάσεων δεδομένων ή/ καιτων δεδομένων) ενός Συμμετέχοντοςή οποιουδήποτε προσώπουήεταιρείας που σχετίζεται μετη διοργάνωσητου παιχνιδιούή, ενγένει, απόοποιοδήποτε άλλο θέμα συνδέεται με τα  δίκτυα, τις εγκαταστάσεις και υπηρεσίες (τηλ)επικοινωνιών, με υπολογιστές (συνδεδεμένους ή μηστο διαδίκτυο), με διακομιστές,με πρόσβασηή/καιφιλοξενία παρόχων, με εξοπλισμό Η/Υή λογισμικό, με βάσεις δεδομένων καιδεδομέναοποιουδήποτε προσώπου,

(ii) ακρίβεια των στοιχείων που παρασχέθηκαν από τον Συμμετέχοντα, και τα οποία δεν μπορούσαν να θεωρηθούν ως μη συμμορφούμενα με τις διατάξεις των Κανόνων και των Όρων Χρήσης σε σχέση με τα στοιχεία και τις πηγές στην κατοχή τους,

(iii) οποιοδήποτε κατασκευαστικό ελάττωμα, πρόβλημα ή δυσλειτουργία, συμμόρφωση της παρτίδας με τα πρότυπα ασφαλείας που τυχόν ισχύουν, ή με τη χρήση των προσφερόμενων επάθλων (στα πλαίσια της συνήθους χρήσης).
Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν αποδέχεται ευθύνη της για ζημία που προκλήθηκε από γεγονότα πέραν του ελέγχου της τα οποία απορρέουν από τη χρήση του κλήρου.

 

Άρθρο 6 – Κόστος συμμετοχής

 

Τοπαιχνίδιείναι δωρεάν και χωρίςκαμία υποχρέωση αγοράς.

Άρθρο 7 – Προσωπικά δεδομένα

 

Οι Συμμετέχοντες ενημερώνονται, ότιόλα ταστοιχεία που ζητούνταιστηφόρμα συμμετοχήςτου Παιχνιδιού είναιυποχρεωτικά,αναφέρονταιως τέτοια, ενώ σε περίπτωσηπου δεν απαντηθούν όλατα σχετικάερωτήματααπό τους Συμμετέχοντεςθααποκλείονταιαπό τη δυνατότητα συμμετοχήςστο Παιχνίδι.
Για τη διενέργεια του εν λόγω διαδικτυακού διαγωνισμού η Shiseido Ελλάς έχει λάβει υπ’ όψιν και εφαρμόζει, τόσο το Ν. 2472/1997, ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όσο και κάθε άλλη σχετική Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

 

Ο Συμμετέχων έχει ανά πάσα στιγμή δικαίωμα ένστασης, πρόσβασης και διόρθωσης των δεδομένων που τον αφορούν. Προς τον σκοπό αυτό, αρκεί η αποστολή του σχετικού αιτήματος στη διεύθυνση της Διοργανώτριας Εταιρείας που αναφέρεται στο προοίμιο. Κάθε αίτημα διαγραφής των δεδομένων αυτών με οποιοδήποτε μέσο κατά τη διάρκεια του Παιχνιδιού επιφέρει ακύρωση της συμμετοχής στο Παιχνίδι.
Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κώδικας, η πόλη, η ημερομηνία γέννησης και η προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση των Συμμετεχόντων. Η συλλογή των δεδομένων αυτών γίνεται για την εξασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Παιχνιδιού στο σύνολό του, με ρητή συναίνεση των Συμμετεχόντων. Τα δεδομένα θα διαγραφούν εντός 3 μηνών από τη λήξη του Παιχνιδιού, εκτός εάν οι Συμμετέχοντες συμφωνήσουν ρητά κάτι διαφορετικό.

 

Ως εκ τούτου, τα συλλεγόμενα δεδομένα αποστέλλονται μόνο στη Διοργανώτρια Εταιρεία.
Για τη συμμετοχή μέσω λογαριασμού Instagram, είναι απαραίτητο ο Συμμετέχων να έχει διαβάσει και συμφωνήσει με τους όρους χρήσης και την πολιτική περί προστασίας δεδομένων των πλατφορμών αυτών.

 

 

Άρθρο 8 – Ηλεκτρονικά στοιχεία

 

Ως απόδειξη οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης, και αναφορικά με προγράμματα, δεδομένα, φακέλους, αρχεία, λειτουργίες και άλλα στοιχεία σε υλική ή ηλεκτρονική μορφή, ή μέσα τα οποία δημιουργήθηκαν, ελήφθησαν ή αποθηκεύονται άμεσα ή έμμεσα από τους Συμμετέχοντες, εξαιρουμένων των περιπτώσεων κατάχρησης ή προφανούς σφάλματος, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι δεν θα αμφισβητήσουν το παραδεκτό, την εγκυρότητα ή την αποδεικτική δύναμη της φύσης, της μορφής ή του είδους των ανωτέρω, επικαλούμενοι οποιαδήποτε διάταξη της νομοθεσίας σύμφωνα με την οποία ορισμένα έγγραφα πρέπει να καταρτίζονται γραπτώς ή να είναι υπογεγραμμένα από τους συμβαλλομένους προκειμένου να έχουν αποδεικτική ισχύ. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία αυτά θεωρούνται αποδείξεις και, εφ’ όσον παρουσιαστούν από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ως αποδεικτικά στοιχεία στα πλαίσια οποιασδήποτε δικαστικής ή άλλης διαδικασίας, είναι αποδεκτά, έγκυρα και εκτελεστά μεταξύ των μερών κατά τον ίδιο τρόπο, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις και με την ίδια ισχύ με οποιοδήποτε έγγραφο το οποίο καταρτίζεται, παραλαμβάνεται ή τηρείται εγγράφως.

 

Άρθρο 9 – Κατάθεση – Καταχώριση όρων

 

Οι παρόντες όροι έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο Αθηνών Μανούσο Α. Μπολιώτη, οδός  Δημοκρίτου αρ. 15, Αθήνα,  στα  Ελληνικά και είναι διαθέσιμοι στον διαδικτυακό τόπο. Επίσης, είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα που αναφέρεται στο Προοίμιο, από 3 έως 28/11/2014.

 

Οποιαδήποτε μετάφρασητωνΚανόνων σεγλώσσα διαφορετική από αυτήστην οποία είναι κατατεθειμένοι,παρέχεταιαποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς.Σε περίπτωση σύγκρουσηςμε τις μεταφράσεις,ηελληνικήεκδοχή υπερισχύει.

Στο σχετικό αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται ο τίτλος του Παιχνιδιού, το ονοματεπώνυμο και η ηλεκτρονική διεύθυνση του αιτούντος.

Σε περίπτωση ασυμφωνίαςμεταξύ της εκδοχήςτων Κανόνωνπου είναι κατατεθειμένηστον Συμβολαιογράφοκαιτης εκδοχήςπου ο νόμος ορίζει ότιπρέπει να αποστέλλεταισε οποιονδήποτε το ζητήσει, η εκδοχή που είναι κατατεθειμένηστον Συμβολαιογράφοθα υπερισχύεισε κάθεπερίπτωση.Ομοίως, η εκδοχή που είναι κατατεθειμένηστον Συμβολαιογράφουπερισχύειτων πληροφοριώνπου γνωστοποιήθηκανμε οποιοδήποτε μέσο καιαντίκεινταιστους κανόνες.

Παράπονα ή ερωτήματα που λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Καμία διαφορά δεν θα λαμβάνεται υπόψη μετά την πάροδο ενός μηνός από την ολοκλήρωση ή το τέλος του Παιχνιδιού.

 

Άρθρο 10 – Δικαιώματα εικόνας

Η συμμετοχή στο παιχνίδι συνεπάγεται τη ρητή αποδοχή της δημοσίευσης της φωτογραφίας που φορτώθηκε.

 

Άρθρο 11 – Πνευματική ιδιοκτησία

 

Ο Συμμετέχων μεταβιβάζει στη Διοργανώτρια Εταιρεία τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που του ανήκουν επί της φωτογραφίας που «φορτώθηκε», η δε Διοργανώτρια Εταιρεία δηλώνει ότι αποδέχεται τα δικαιώματα αυτά. Δηλώνει, επίσης, ο Συμμετέχων, ότι ο ίδιος είναι ο μοναδικός κύριος των δικαιωμάτων αυτών.

 

Τα δικαιώματα αυτά περιλαμβάνουν, υπό την ευρύτερη δυνατή έννοια, το δικαίωμα αναπαραγωγής, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα αναπαραγωγής και χρήσης της σχετικής επιχειρηματικής δραστηριότητας, προώθησης και διαφήμισης, άμεσα ή έμμεσα, με κάθε τεχνική διαδικασία, κάθε γραπτό υλικό, έντυπα (κατάλογοι, διαφημιστικά φυλλάδια), πλαστικά, οπτικοακουστικά, ψηφιακά μαγνητικά, οπτικά, ηλεκτρονικά, πολυμέσα και οποιοδήποτε ιδιωτικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών ή ανοικτό, εθνικό και διεθνές (ιδίως το Διαδίκτυο, εσωτερικά και εξωτερικά Δίκτυα), και φωτογραφίες, απεριόριστο αριθμό οποιουδήποτε υλικού, όλων των χρωμάτων και μεγεθών. Το εν λόγω δικαίωμα περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα της διοργανώτριας να αναθέτει τη διεξαγωγή των σχετικών δραστηριοτήτων σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο της επιλογής της. Το δικαίωμα αναπαραγωγής συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα σάρωσης και φόρτωσης.

 

Στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα αναπαράστασης, ήτοι το δικαίωμα  αναπαράστασης, διάθεσης, διανομής ή επικοινωνίας στο κοινό με οποιονδήποτε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, ή  μέσω οποιουδήποτε είδους τηλεπικοινωνιών και αναλογικών ή ψηφιακών εικόνων, διακινούμενων με επίγεια, καλωδιακά ή δορυφορικά μέσα και λαμβανόμενων απευθείας ή άλλως μέσω διαδικτυακών και άλλων παρόμοιων υπηρεσιών, μέρους ή συνόλου  φωτογραφιών για οποιαδήποτε χρήση πραγματοποιηθεί από  τη Διοργανώτρια Εταιρεία ή προς όφελός της ή για λογαριασμό τρίτου.

 

Στα δικαιώματα αυτά συμπεριλαμβάνεται επίσης το δικαίωμα προσαρμογής, ήτοι το δικαίωμα προσαρμογής και τροποποίησης οποιουδήποτε τμήματος της φωτογραφίας, άμεσα ή έμμεσα, και ειδικότερα ενσωματώνοντας νέα στοιχεία ανάλογα με τις απαιτήσεις της αγοράς, την τεχνική πρόοδο, τις καλλιτεχνικές απαιτήσεις ή τις απαιτήσεις εξωτερικής προσαρμογής. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει επίσης το δικαίωμα αλλαγής εργασιών, δημιουργίας νέων εκδόσεων ή νέων βελτιώσεων, διατήρησης, αντιστροφής, μείξης, διόρθωσης, συναρμολόγησης, μεταγραφής, διάταξης, σάρωσης, συσχετισμού με οποιαδήποτε διαμόρφωση, διασύνδεσης με οποιοδήποτε λογισμικό βάσης  δεδομένων, προϊόν Η/Υ, χρήσης αλγορίθμων για οποιονδήποτε σκοπό, μεταγραφής εν όλω ή εν μέρει, σε οποιαδήποτε μορφή, τροποποιημένη, περικεκομμένη, συμπυκνωμένη, επεκτεταμένη, ώστε να περιλαμβάνει το σύνολο ή τμήμα υφιστάμενων ή μελλοντικών έργων, σε όλα τα μέσα.

 

Η εν λόγωμεταβίβαση γίνεται άνευ ανταλλάγματοςκαι ισχύειπαντούκαι για όλη την νόμιμη διάρκειατων πνευματικών δικαιωμάτων. ΟΣυμμετέχων δηλώνει,ότι ταμεταβιβαζόμεναδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίαςδεν παραβιάζουνδικαιώματα τρίτωνκαι δεν αποτελούναντικείμενοαπαίτησης. Ο Συμμετέχων εξασφαλίζειτη Διοργανώτρια Εταιρείαέναντικάθεαπαίτησηςοποιασδήποτε φύσηςσε σχέσημετηνκυριότητα των μεταβιβαζόμενωνδικαιωμάτων,καιειδικότερα βάσειδικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςήτης νομοθεσίαςπερί αθέμιτουανταγωνισμού,καιθααποζημιώσειτη Διοργανώτρια Εταιρείαγια οποιαδήποτε έξοδατης επιδικαστούν,συμπεριλαμβανομένωντων  δικαστικώνκαινομικώνεξόδων.
Ο Συμμετέχων συμφωνεί, ότι δεν θα παραχωρήσει σε οποιονδήποτε τρίτο δικαιώματα χρήσης της Φωτογραφίας, τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της οποίας έχουν μεταβιβαστεί στη Διοργανώτρια Εταιρεία δυνάμει των Κανόνων.

 

 

Άρθρο 12 – Εφαρμοστέο δίκαιο και ερμηνεία των Κανόνων

 

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την εφαρμογή ή την ερμηνεία των παρόντων Κανόνων, θα διευθετηθεί από τη Διοργανώτρια του Παιχνιδιού, η οποία θα αποφαίνεται οριστικά χωρίς δικαίωμα ένστασης.
Η Διοργανώτρια Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος τροποποίησης, παράτασης ή ακύρωσης για οποιονδήποτε λόγο χωρίς ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη της.

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τον παρόντα διαγωνισμό, αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια των Αθηνών, εφαρμοστέο δε δίκαιο το Ελληνικό.